Quần thể khu Lăng mộ Quận công Hoàng Cao Khải

03/03/2023 ThaiHa 0

Quần thể khu vực lăng Hoàng Cao Khải và Thái Hà ấp, khu Đống Đa được Chính phủ xếp hạng di tích lịch sử quốc gia từ năm 1963 theo Quyết định số 313-VH/VP ngày 28/4/1962 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa về việc xếp hạng những di tích , danh thắng toàn miền bắc.