Cụ Hoàng Trọng Phu-Tổng đốc Hà Đông

https://archive.org/stream/expositionunive00rouxgoog#page/n241/mode/1up/search/vu+quang+nha https://archive.org/stream/expositionunive00rouxgoog#page/n242/mode/1up/search/vu+quang+nha Exposition universelle de 1900: Les colonies françaises. L'organisation et ... ? Back to item details PDF/ePub 242 / 510 MM. Vu-Quang-Nha, Tongdoc de la province de BacNinh, chef de la mission; Tran-Dinh-Luong, Tuan phu de la province de Bac-Giang, membre de la mission; Hoang-Trong-Phu, Tuan phu honoraire, directeur de l'Ecole des Hau-bô, à Hanoi, membre de la mission; Tu Dam, Tri-phu de Xuan Truong (province dé Bac«Ninh), 1^ secrétaire de la mission; I^-Ngoc-Lien, Ngu^ yen-Lien, 9** secrétaires de la mission; Dang*Van*-Nha, lettré de la mission.Page n241 ------------------ Nam Thành Thái 12 (Canh Tý 1900), nu?c Pháp t? ch?c m?t cu?c tri?n lãm qu?c t? th?t quy mô ? Paris. Danh hi?u chính th?c là “Exposition Universelle 1900,” ti?ng Vi?t th?i dó g?i là “d?u x?o.” Mu?n vua Thành Thái ch?ng ki?n t?n m?t s? ti?n b? c?a Pháp, chính ph? Pháp m?i nhà vua sang d?. Vua Thành Thái t? khu?c, c? c? Vu Quang Nh? di thay. C? nh?n ch?c Chánh s?, d?n m?t phái doàn t? Vi?t Nam sang tham nu?c Pháp. C? du?c thang hàm “Hi?p bi?n Ð?i h?c si lãnh T?ng d?c B?c Ninh” nhân chuy?n di này. V? Phó s? là c? Tr?n Ðình Lu?ng (v?n là b?n, sau thành thông gia), lúc ?y dang làm Tu?n ph? B?c giang. B?i s? là ông Hoàng Tr?ng Phu (con th? hai c?a Kinh lu?c Hoàng Cao Kh?i), lúc ?y dang gi? ch?c Tham tri b? L? kiêm Ð?c h?c tru?ng Qu?c h?c. Ông Phu du?c ch?n vào ch?c v? này cung vì có b?ng Tú tài Pháp và thông th?o ti?ng Pháp. Khi tàu c?p b?n Marseille, c? c? ông Hoàng Tr?ng Phu lên b? tru?c d? xem vi?c dón ti?p có du?c t? ch?c chu dáo hay không. Ông Phu tr? v? báo tin r?ng nu?c Pháp chu?n b? m?t khách s?n d? phái b? ngh? tru?c khi lên Paris, nhung t?i Marseille không có nghi th?c ti?p dón nào. C? Nh? bèn g?i m?t b?c thu cho d?i di?n chính quy?n Pháp t?i d?a phuong, cho bi?t phái doàn t?i “thay m?t hoàng d? nu?c Nam,

https://archive.org/stream/e

nuscrite, angle inférieur gauche : “B.208-GG”
Exposé : Non
Numéro de gestion : PV0006407
Famille du Tông-Doc.[Légende provenant du fichier papier inventaire de la collection dite Indochine].

Pagode des Corbeaux
Photographie
Classification : Photographie
Photographe : anonyme ;
Géographie : Asie – Asie du sud-est – Viet Nam – Ha Noi, thu do – Ha Noi
Date : 1920-1929 : date de prise de vue
Matériaux et techniques : Négatif au gélatino-bromure d’argent sur plaque de verre
Dimensions et poids : Dimensions de la plaque : 9 x 12 cm
Donateur : Haut commissariat de France pour l’Indochine ;
Précédente collection : Musée de l’Homme (Photothèque) ;
Inscription : Inscription manuscrite, à l’encre blanche : “1416” à droite.Inscription gravée sur

.

HOÀNG TRỌNG PHU Ông có nguyên quán tại làng Đông Thái (nay là xã Tùng Ảnh), huyện La Sơn (nay là huyện Đức Thọ), tỉnh Hà Tĩnh trong một thế gia. Ông là thứ nam của quan Khâm sai Kinh lược Bắc Kỳ Hoàng Cao Khải. Các anh em con cháu của ông có nhiều người làm quan. Từ nhỏ ông đã sang Pháp học.