Một số hình ảnh về Tổng đốc Hoàng Trọng Phu

La pagode des Corbeaux. Un jour de sacrifice. L’officiant principal S.E. Hoàng-Trong-Phu.